Disclaimer

info website onder voorbehoud

De info die op de website weergegeven wordt, is steeds onder voorbehoud. Onverwachtse wijzigingen, overheidsbeslissingen, afwezige personeelsleden, tikfouten... maken het mogelijk dat de info wijzigt. Hou er rekening mee dat deze zaken (lijst niet-exhaustief) kunnen wijzigen:

  • data
  • uren
  • lesplaats
  • lesgever
  • organisator
  • ...